Czym jest mediacja i w jaki sposób się odbywa?

Spory mogą być rozstrzygane w wieloraki sposób, a jednym z nich jest mediacja, która nieustannie zyskuje na popularności. Wspomniana metoda rozwiązywania sporów polega na udzielaniu wsparcia skonfliktowanym stronom przez niezależnego i bezstronnego mediatora, co ma na celu uzyskanie porozumienia zamykającego powstały konflikt. W trakcie mediacji dąży się do usatysfakcjonowania stron, jej celem nie jest wskazanie osoby winnej za pojawienie się sporu.

Opisywany sposób rozwiązywania konfliktów, w postaci mediacji pozasądowej lub mediacji sądowej, jest wykorzystywany między innymi w:

  • sporach małżeńskich,
  • sprawach gospodarczych,
  • sprawach karnych,
  • konfliktach pracowniczych,
  • sporach urzędowych,
  • sprawach spadkowych,
  • sprawach cywilnych.

Mediacje pozwalają stronom na oszczędność czasu i pieniędzy. Ponadto dają im wpływ na treść zawartego porozumienia. Do pozostałych korzyści płynących z jej odbywania należy także to, że mediacja przerywa bieg terminów przedawnienia, ugoda zawarta przed mediatorem ma moc ugody zawartej przed sądem, a proces mediacyjny odbywa się na neutralnym gruncie.

 

Jakie są podstawowe zasady przeprowadzania mediacji?

Każda mediacja powinna być przeprowadzana z uwzględnieniem kilku podstawowych zasad jej prowadzenia, do których należy w szczególności dobrowolność, bezstronność i poufność. Udział w spotkaniu mediacyjnym jest dobrowolny, a prowadzi ją bezstronny mediator, którego obowiązuje tajemnica zawodowa. Do głównych zasad mediacji należy również czuwanie przez mediatora nad spokojnym, konstruktywnym przebiegiem mediacji oraz dążenie do ustalenia ugody akceptowalnej przez obie strony sporu. Warto przy tym dodać, że ugoda, która zostanie podpisana przez strony po zatwierdzeniu przez sąd, zyskuje moc ugody zawartej przed sądem.