Mediacje pracownicze

Mediacje pracownicze mogą być prowadzone w każdej sprawie z zakresu prawa pracy, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody. Podstawą prawną do prowadzenia postępowania mediacyjnego z zakresu prawa pracy jest ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 172, poz. 1438) oraz ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. 2015, poz. 1595).  Celem mediacji w sprawach pracowniczych jest wygaszenie sporu oraz doprowadzenie do sytuacji, w której każda z jego stron czuje się wygrana.

Jakie spory mogą być przedmiotem mediacji pracowniczych?

Mediacje pracownicze pozwalają osiągnąć porozumienie w sporach pomiędzy pracownikami, a pracodawcami, a nawet w sporach pomiędzy samymi pracownikami. Do sporów, które mogą rozwiązane na drodze mediacji zaliczyć można m.in.:

  • Spory związane z rozliczaniem nadgodzin,
  • Spory związane z rozwiązaniem stosunku pracy,
  • Spory związane z postępowaniem dyscyplinarnym,
  • Spory dotyczące mobbingu lub dyskryminacji w miejscu pracy,
  • Spory w zespole pracowników

Przystąpienie stron do mediacji pracowniczej jest dobrowolne i można z niej zrezygnować na każdym etapie postępowania. Jeśli na drodze mediacji strony nie dojdą do porozumienia i nie zawrą ugody, spór rozstrzygany jest przez sąd.

Jeśli potrzebują Państwo mediatora specjalizującego się w mediacjach pracowniczych, mediacjach rodzinnych, mediacjach gospodarczych lub sąsiedzkich, Kancelaria Mediacji Anny Jędrzejczak w Koszalinie świadczy tego rodzaju usługi, gwarantując całkowitą bezstronność, poufność oraz obiektywizm.