Oferta mediacji

ludzie na spotkaniu służbowym

Kancelaria Mediacji Anna Jędrzejczak w Koszalinie oferuje Państwu możliwość przeprowadzenia mediacji sądowych oraz pozasądowych.

Mediator Anna Jędrzejczak specjalizuje się w mediacjach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, rodzinnych, spadkowych oraz sąsiedzkich.

Mediacja ze skierowania sądu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego może być przeprowadzona na każdym etapie postępowania. Strony mają możliwość dokonania wyboru osoby mediatora.

Mediacja pozasądowa ( umowna ) prowadzona jest na podstawie wniosku o przeprowadzenie mediacji.

 

Koszty mediacji

Koszty mediacji mogą kształtować się rozmaicie, w zależności od tego, czy do mediacji skierował strony sąd, czy też strony zgodziły się na mediację pozasądową ( umowną ).

Poniższe informacje dotyczą podstawowych kosztów mediacji, bez uwzględnienia ewentualnych honorariów pełnomocników, biegłych, notariusza itp.

Koszty mediacji sądowej zostały określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150,00 zł i nie więcej niż 2.000,00 zł za całość postępowania mediacyjnego.

W sprawach o prawa majątkowe, w których nie można ustalić wartości przedmiotu sporu oraz o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 150,00 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne oraz 100,00 zł za każde następne posiedzenie, łącznie nie więcej niż 450,00 zł .

Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w przypadku zawarcia ugody sąd zwraca cały uiszczony wpis, jeżeli zawarcie ugody nastąpiło przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji. Jeżeli do zawarcia ugody dojdzie na późniejszym etapie postępowania – sąd zwraca stronie 3/4 uiszczonego wpisu.

Koszty mediacji pozasądowej ( umownej ) uzależnione są od istoty sprawy oraz wartości przedmiotu sporu. Koszty te są uzgadniane indywidualnie z mediatorem i z reguły nie przekraczają one 1% wartości roszczenia.

 

Szczegółowych informacji można zasięgnąć poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub bezpośrednio w siedzibie Kancelarii.

 

Wniosek o przeprowadzenie mediacji można pobrać tutaj.