Mediacje cywilne

Mediacja to jeden ze sposobów ugodowego rozwiązywania sporów w postępowaniu cywilnym, choć nie tylko. Mediacje cywilne, w obecności mediatora, mogą być prowadzone praktycznie w każdej sprawie cywilnej, w której zgodnie z prawem możliwe jest zawarcie kompromisu satysfakcjonującego wszystkie strony sporu. Podstawę prawną do prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych stanowi ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005, Nr 172 poz. 1438).

W jaki sposób sprawa może zostać skierowana na drogę mediacji?

W sprawach cywilnych sprawa może zostać skierowana do mediacji na 3 sposoby. Pierwszym z nich jest prowadzenie mediacji pozasądowej na podstawie umowy o mediację w obecności mediatora. Jest to tzw. mediacja cywilna umowna. Sprawa może też trafić do mediacji na skutek skierowania sądu (mediacja cywilna sądowa) lub na wniosek jednej ze stron skierowany do mediatora (mediacja na wniosek). Mediacja jest możliwa, jeśli obie strony się na nią zgodzą.

Ugoda zawarta na drodze mediacji

Ponieważ celem mediacji cywilnej nie jest osądzenie danego konfliktu, a znalezienie sposobu jego rozwiązania rola mediatora sprowadza się do bycia pośrednikiem pomiędzy uczestnikami sporu. Mediator podejmujący się prowadzenia sprawy ma za zadanie pomóc uczestnikom osiągnąć porozumienie m.in. poprzez umożliwienie stronom przedstawienia swoich celów oraz warunków, na jakie mogłyby się zgodzić, by rozwiązać sprawę. Ugoda zawarta na drodze mediacji cywilnej przed mediatorem ma moc prawną ugody sądowej po zatwierdzeniu jej przez sąd zgodnie z art. 183 [15] k.p.c.

Kancelaria Mediacji Anny Jędrzejczak w Koszalinie specjalizuje się w mediacjach cywilnych, mediacjach gospodarczych sądowych i pozasądowych, oferując pomoc na każdym etapie postępowania.