Mediacja

pani z pomalowanymi ustami

Mediacja to sposób rozstrzygania sporów polegający na wsparciu skonfliktowanych stron, przez niezależnego i bezstronnego mediatora w dojściu do porozumienia; mediacje koncentrują się na rozwiązaniu problemu w sposób satysfakcjonujący obie strony, a nie na wskazaniu winnego powstałego konfliktu ( sporu ).

Mediacja jest alternatywną metodą rozwiązywania sporów.

Podstawowe zasady mediacji:

 • dobrowolność – udział w spotkaniu mediacyjnym jest dobrowolny, każdy z uczestników spotkania musi wyrazić zgodę na mediację;
 • bezstronność – mediacja jest prowadzona przez bezstronnego mediatora, który pomaga stronom w sformułowaniu warunków ugody; mediator nie reprezentuje żadnej ze stron konfliktu;
 • poufność – na każdym etapie mediacja jest objęta bezwzględną zasadą poufności; tajność przebiegu mediacji oraz jej wszystkich szczegółów są chronione prawnie; mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa;
 • mediator czuwa nad spokojnym, konstruktywnym przebiegiem mediacji;
 • mediacje prowadzą do sformułowania ugody akceptowanej przez obie strony;
 • ugoda podpisana przez strony po zatwierdzeniu przez sąd ma moc ugody zawartej przed sądem;

Mediacje mogą być wykorzystywane we wszelkiego rodzaju sprawach:

 • gospodarczych, np. sprawy o zapłatę, o odszkodowanie za niewykonanie umowy;
 • rodzinnych, np. rozwody, podziały majątku, alimenty;
 • sąsiedzkich, np. zniesienie współwłasności, emisje, służebności;
 • spadkowych, np. zachowek, dział spadku;
 • pracowniczych, np. zapłata zaległego wynagrodzenia
 • karnych,
 • sprawach dotyczących nieletnich

Korzyści z mediacji:

 • oszczędność czasu
 • oszczędność pieniędzy
 • wpływ stron na treść zawartego porozumienia
 • mediacja przerywa bieg terminów przedawnienia
 • ugoda zawarta przed mediatorem ma moc ugody zawartej przed sądem
 • przebieg mediacji jest przyjazny dla stron, spotkania odbywają się na neutralnym gruncie

Aby uzyskać więcej informacji na temat mediacji kliknij TUTAJ