W jakich przypadkach nie prowadzi się mediacji?

Mediacja to proces, który ma na celu rozwiązanie konfliktów między stronami za pomocą neutralnego mediatora. Jest to sposób na osiągnięcie porozumienia bez konieczności angażowania sądu czy innych instytucji. Jednakże nie zawsze mediacja jest odpowiednim rozwiązaniem dla każdego sporu. Istnieją pewne sytuacje, w których mediacja nie może być przeprowadzona lub nie jest zalecana.

 

Przypadki naruszenia prawa i przestępstwa

Mediacja nie jest odpowiednim narzędziem do rozstrzygania spraw związanych z naruszeniem prawa lub przestępstwem. W takich sytuacjach odpowiednie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości powinny zostać zaangażowane w celu wyjaśnienia sprawy i pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności karnej.

 

Sytuacje, gdy jedna ze stron nie chce uczestniczyć w mediacji

Mediacja opiera się na dobrowolności uczestników oraz na ich gotowości do współpracy w celu osiągnięcia porozumienia. Jeśli jedna ze stron nie wyraża zgody na udział w mediacji lub nie jest skłonna do współpracy, proces mediacji nie może być przeprowadzony.

 

Konflikty związane z przemocą domową

W przypadku konfliktów związanych z przemocą domową mediacja rodzinna np. w Koszalinie nie jest zalecana, ponieważ może to prowadzić do dalszego narażenia ofiary na ryzyko przemocy. W takich sytuacjach ofiary powinny skorzystać z pomocy specjalistycznych instytucji i organizacji zajmujących się ochroną ofiar przemocy domowej oraz uzyskać odpowiednie środki prawne.

 

Sporów dotyczących praw dziecka 

W przypadku sporów dotyczących praw dziecka, takich jak ustalenie opieki czy kontaktów z dzieckiem, mediacja może być stosowana tylko wtedy, gdy jest to w najlepszym interesie dziecka. Jeśli istnieje ryzyko, że mediacja może prowadzić do decyzji niekorzystnych dla dziecka lub naruszenia jego praw, proces mediacji nie powinien być przeprowadzany.

 

Kwestie publicznego porządku

Mediacja nie jest stosowana w sprawach dotyczących publicznego porządku, takich jak spory dotyczące planowania przestrzennego, czy ochrony środowiska. W takich przypadkach decyzje podejmowane są przez odpowiednie organy administracji publicznej.